top of page

Tietosuojaseloste, Asiakas- ja markkinointirekisteri

Laadittu 15.5.2018

1. Rekisterin pitäjä: 

Mikrokoulutus Pro Oy

Kotipihlajankuja 3 A

00700 Helsinki

Puh. 040 531 6958

petri.manu@superkurssit.fi

2. Yhteyshenkilöt

Rekisterin yhteyshenkilö:

Petri Manu

Puh. 040 531 6958

petri.manu@superkurssit.fi

3. Rekisterin nimi

Mikrokoulutus Pro Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla sopimus, suostumus tai rekisterinpitäjän asiallinen yhteys.

Asiallinen yhteys syntyy, kun rekisteröity ilmoittautuu koulutustapahtumaan tai kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn tietoja rekisteröidyn työtehtäviin liittyen.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi lisätä asiakasrekisteriin sellaisten potentiaalisten asiakkaiden tietoja, joiden voidaan perustellusti odottaa olevan kiinnostuneita hankkimaan rekisterinpitäjän palveluita.

Rekisterinpitäjän sähköistä suoramarkkinointia lähetetään markkinointiviestejä tilanneille. Viestien peruuttaminen on tehty mahdollisimman helpoksi sähköpostilla, verkkosivujen kautta tai puhelimella.

Suoramarkkinointia voidaan lähettää myös sellaisille potentiaalisille asiakkaille, joiden osalta rekisterinpitäjä voi perustellusti katsoa, että markkinoitavat palvelut liittyvät oleellisesti asiakkaan vastuualueisiin.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä panna sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön yhteyshenkilöt, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, Mikrokoulutuksen tapahtumaan osallistuneet, potentiaaliset asiakkaat tai markkinointiluvan antaneet.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

a) rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot

b) rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.

c) rekisterinpitäjän verkkosivuilla tapahtunut rekisteröidyn ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri sivustoilla, tieto käyttäytymisestä verkkosivustoilla sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, osallistuminen tapahtumiin, tapahtumiin syötetyt tiedot, yhteydenotot asiakaspalveluun, sekä yhteydenotot muihin Mikrokoulutuksen työntekijöihin ja palveluihin, sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

d) rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan annetut tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero ja työosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta, verkkosivustojen, blogien ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot, asiakkuudenhallinta- ja asiakaspalvelujärjestelmien tiedot, yhteistyökumppanit sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Mikrokoulutuksen ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

– pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta

siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;

– tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin

– niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

– tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

bottom of page